Naloge in cilji

Pri izvajanju nalog se LD Podbrdo dejavno zavzema za uveljavljanje ciljev LZGP, OZUL ter LZS in programskih usmeritev občnega zbora LD  Podbrdo. LD Podbrdo izvaja naloge z dejavnostjo svojih organov, v  skladu z Pravili LD Podbrdo ter Pravili lovske zveze Slovenije in pravnim redom Republike Slovenije.

LD Podbrdo  dosega cilje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog:

- po potrebi organizira izobraževanje za lovce
- vodi usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostmi,
- skrbi za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva,
- sodeluje pri znanstvenoraziskovalnem delu glede divjadi in lovstva,
- organizira in vodi lovsko čuvajsko službo,
- sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z divjadjo,
- sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije
- skrbi za sonaravno upravljanje z divjadjo
- sodeluje pri pripravi izhodišč za izdelavo dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij,
- sodeluje pri pripravi vsebine načrtov glede upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju ter pri nadzoru uresničevanja načrtov,
- sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja,
- sodeluje pri ugotavljanju stanja in spremljanja razvoja populacij divjadi in njenega okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
- sodeluje pri spremljanju upravljanja z divjadjo,
- v sodelovanju z območnimi združenji upravljavci lovišč in Zavodom vodi evidence o uplenjeni in poginuli divjadi ter druge podatke o divjadi in njenih habitatih,
- sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za vzdrževanje in nego življenjskega okolja divjadi,
- sodeluje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje lovcev,
- sodeluje ali raziskuje na področju divjadi in lovstva,
- sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za podeljevanje koncesij za upravljanje z divjadjo,
- pripravlja strokovne podlage za usposabljanje članic za komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo,
- sodeluje pri pripravi strokovnih izhodišč za izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave,
- sodeluje pri pripravi soglasij za posege v okolje divjadi,
- sodeluje pri pripravi meril za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere divjadi,
- sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev posebnih začasnih ukrepov za varstvo divjadi, ki so pomembni za ohranitev populacije določene vrste divjadi,
- sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev mirnih con, habitatov in biokoridorjev, ki so pomembni za ohranitev in razvoj populacij ogroženih vrst divjadi,
 - sodeluje  pri sestavi komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju,
- sodeluje pri sestavi izpitnih komisij za praktični del  lovskega izpita
- sodeluje z  ostalimi   naravovarstvenimi organizacijami,
- sodeluje z organizacijami , katera delujejo na območju  lovišča
- skrbi za oblikovanje in spoštovanje etičnih načel lova in delovanja lovske organizacije,
- vzdržuje internetno spletno stran LD Podbrdo
- zagotavlja strokovno in organizacijsko pomoč  članom LD
 - opravlja druge naloge javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določa zakon,
- koordinira ponudbe članov za potrebe lovskega turizma,
- izvaja druge naloge v skladu s cilji LD Podbrdo, OZUL ter LZS in sklepi občnega zbora.

Cilji LD Podbrdo so:

- uveljavljanje statusa lovskega  društva kot naravovarstvene nevladne organizacije,
- sodelovanje z ustreznimi državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti,
- zagotavljanje etičnosti lova,
- zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odločitev,
- skrb za lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,
- zagotavljanje odgovornega izvajanja sprejetih  nalog LD Podbrdo, OZUL,  LZS  ter ustreznih državnih organov
- zagotavljanje informacijskih baz in evidenc s področja lovstva in članstva,
- izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju lovstva in varstva narave,
- zagotavljanje enotnosti LD Podbrdo,
- zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti,